همایش تبریز مرداد 1402

دومین همایش کشوری فنی و تخصصی مجموعه بزرگ اتوماتیک یاران
استان آذربایجان شرقی – تبریز – هتل ال گولی – 30 مرداد 1402
دریافت اپلیکیشن